ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ


Тук ще намерите отговори на въпроси, поставени от посетителите на сайта.

Ако не намирате отговорите на Вашите въпроси, свързани с  бизнес информация и консултации, може да зададете въпросите си, напълно  БЕЗПЛАТНО,  на „НАССР Консултинг“ ЕООД,  като използвате посочените данни за контакт.

1. Какви са нормативните изисквания, към производителите и търговците на храни?
Задължението да имат технологична документация, въведени Системи за самоконтрол и Анализ на риска и контрол на критичните точки (HACCP система), за производствената или търговската дейност и др. документи.
 
2. Какво представлява НАССР система?
НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) – Анализ на рисковете и критичните контролни точки е система за контрол и управление на безопасността на храните, международно призната и внедрена в ЕС и САЩ.
Системата HACCP се основава на въведените в предприятията Добри хигиенни и Добри производствени практики. Тя се отнася до превантивния контрол на суровината и върху производствения процес, а не до контрола върху крайния продукт. НАССР системата е насочена към идентифициране на потенциалните рискове и тяхното елиминиране или намаляване до приемливо нормативно равнище, така че да не провокират възникването на реални проблеми.
 
3. За какви обекти е необходимо въвеждането на НАССР система?
Обхватът на приложение на HACCP системите, покрива цялата хранителна верига – от първоначалното производство до крайната консумация – обхваща добив и производство, производство и преработване на хранителни продукти, търговия, съхранение и транспорт.
HACCP e приложим за производители, кетъринг фирми, ресторанти, хотели, фирми, произвеждащи хранителни стоки, търговци и фирми, складиращи храни, т.е. всички производители и търговци, които искат да докажат на потребителите, че храните, които произвеждат, съхраняват или доставят са безопасни.
 
4. Задължен ли съм да изготвям НАССР план?
Законът за храните изисква задължителното въвеждане на НАССР от 01.01.2007 г.. Съществува реална възможност, в случай че дадена организация не изпълни изискванията на закона, ще следват санкции и последващо затваряне на обекта от страна на държавните органи.
 
5. С какво НАССР системата ще подпомогне дейността ми в обекта?
Внедряването на НАССР система повишава доверието сред потребителите, във фирмата производител, и я защитава при конфликт на интереси.
Като производители и търговци, ще може да докажете, че храните, които произвеждате, съхранявате или доставяте са безопасни за потребителите.
 
6. Въвеждането на НАССР системата свързано ли е с извършването на допълнителни инвестиции?
Разбира се, това ще е свързано с разходи, но те са неизбежни в процеса на привеждане на обектите за храни/хранене към европейските изисквания.
 
7. За какъв период от време може да се изготви НАССР система?
Нека се има предвид, че изготвянето и въвеждането на НАССР система в един обект може да отнеме няколко месеца. Срокът за тази дейност се определя индивидуално за даден обект – в зависимост от: вида на обекта; вид и брой на предлаганите кулинарни изделия; брой персонал; технологично оборудване и др.. Въвеждането на системата в обекта отнема по-дълъг срок, след като документацията се изготви.
 
8. Възможно ли е да се интегрира НАССР системата с други системи за управление на качеството?
Да, НАССР системата удачно може да бъде интегрирана и със системите за управление на качеството, отговарящи на серия от стандарти ISO 9000, 9001, 22 000.

9. Задължително ли е сертифицирането по НАССР?
Не, на този етап сертифицирането на НАССР системата е доброволно.

10. Указания към предприятията за храни и компетентните органи за изпълнението на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните – има за цел да даде насоки относно изпълнението на новите изисквания към хигиената на храните и свързани с това въпроси

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_bg.pdf  

11. Каква е минималната височина на помещенията в смесен магазин, в който се продават пакетирани храни, плодове и зеленчуци?
В специфичната нормативна база – Наредба №5/2006г. на МЗ и МЗГ за хигиената на храните не се третира въпроса за височината на помещенията в обектите за търговия с храни.
Съгласно чл.11/1/ от Наредба №5/2006г., обектите за търговия с храни се изграждат при спазване на изискванията, определени от ЗУТ. Във връзка с това, съгласно чл.72/4/ от Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони се изисква светла височина на първи надземен етаж в нови жилищни сгради, когато той е предназначен за магазини и заведения за хранене, да бъде най-малко 3,20м. При преустройства на съществуващи помещения за нежилищни нужди при условията на чл.38, ал.3, 4 и 5 от ЗУТ височината на помещенията може да бъде и по-малка от 3,20м.
При всички случаи обаче, височината на хранителните обекти трябва да е такава, че да осигурява условия за съхранението, манипулирането и търговията с храни при минимален риск за тяхната безопасност. Това разбира се, се преценява от органите на държавния здравен контрол при всеки конкретен случаи. Все пак трябва да се има в предвид, че съгласно т.ІІ.16 от “Норми и правила за проектиране на търговски магазини” БСА кн.10/1966г. се изисква светла височина на търговската зала 3,00м.

12. Въпроси и отговори по Закона за устрoйство на територията (ЗУТ) и нормативните актове по прилагането му може да намерите тук http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJrLGxa%2bzjOLidxWhY9%2fSOK2tJ8WfPCXlvGU4PIlLHD%2btQ%3d%3d

13. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ – качествени материали и практична информация за професионалисти и начинаещи.

14. Може ли чуждестранно лице, от страна член на Европейския съюз, да учреди фирма в България?
Чуждестранно лице не може да учреди фирма като едноличен търговец (ЕТ) в България. Ако е едно лице, то може да учреди еднолично търговско дружество (ЕООД), или търговско дружество с ограничена отговорност (ООД), в съдружие с едно или повече лица. Процедурата по учредяване включва: подаване на заявление и приложените към него документи за вписване на дружеството в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

15. Отговори на въпроси, във връзка с прилагане на новите изисквания на наредбата за тютюнопушенето, може да намерите тук http://sriokoz.com/Documents/news/Otgovori_naredba_tutunopushene.pdf

16. Какви са изискванията за продажба на тютюневи изделия?
Всички търговци, които желаят да продават тютюневи изделия, могат да подадат заявление в териториалната структура на Агенция „Митници“, придружено от съответния комплект документи. Указания и бланка може да намерите на адрес http://customs.bg/bg/page/127.

Всички посочени в списъка декларации са свободен текст. Документи за регистрация за продажба на тютюневи изделия се подават в най-близката митница.

Адреси и телефони на митническите учреждения може да намерите на адрес http://customs.bg/bg/page/16.

17. Структурни фондове на ЕС – информация за финансиращи програми http://www.eufunds.bg/bg/page/7 

18. Най-често задавани въпроси по обхвата и прилагането на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

19. Одобрен от Министър Нона Караджова Списък на находищата на минерални води по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени за управление от общините – 29.12.2010    пълният текст

20. Видове източници за финансиране на дейности за опазване на околната среда.

21. Защо да използвам консултантските услуги на „НАССР Консултинг” ЕООД?
„НАССР Консултинг” ЕООД – гр. София, ще Ви осигури професионална и компетентна консултация, довеждаща винаги до положителен краен резултат, защото:
1. Участват експерти, притежаващи необходимото професионално образование и квалификация, достатъчно професионален опит и са с добра репутация;
2. Осъществява дейност в областите: храни и хранене, туризъм и околна среда;
3. Отличните теоретични познания се прилагат в практически ориентирани програми и дейности, и в различни обекти;
4. В състояние е да представи идеите си логично и по подходящ начин.
 
22. Какви ползи ще има за бизнеса ми, ако ползвам специализираните услуги на „НАССР Консултинг” ЕООД – гр. София?
Ползите за Вашият бизнес от предоставените консултантски и информационни услуги ще бъдат значителни, за да може Вие да:
☞ Демонстрирате спазването на приложимите нормативни изисквания по отношение на безопасността на храните, туризма и околната среда;
☞ Оценявате и преценявате изискванията на клиентите и демонстрирате съответствия с онези предварително съгласувани с клиентите изисквания, които са свързани с безопасността на храните, туризма и околната среда , за да повишите удовлетвореността на клиентите;
☞ Ефективно да комуникирате по въпросите, свързани с хранителната безопасност със своите доставчици, клиенти и другите заинтересовани страни по хранителната верига;
☞ Гарантирате, че спазвате декларираната политика по безопасността на храните и опазване на околната среда, и туристическите стандарти;
☞ Демонстрирате това съответствие пред други заинтересовани страни;
☞  Подобрите и разнообразите  дейността си в обекта;  
☞  Повишите стойността на марката и фирменото име.

Запознайте се с видовете  УСЛУГИ и  АБОНАМЕНТИ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС!  

По всички интересуващи Ви въпроси, чувствайте се удобно и поканени да се свържете с екипа на “НАССР Консултинг” ЕООД, чрез посочената контактна информация.

 

Реклама

About "НАССР Консултинг" ЕООД - София - "Знанието е съкровище, което следва навсякъде този, който го притежава."

Консултант в областта на храните, туризма и околната среда - с познания, образование и опит, инж-технолог Христина Стамболова-магистър по специалност "Технология на животинските и хранителни продукти,консервирането и общественото хранене" (1991 г.) и магистър по туризъм (2006 г.), придобити в УХТ (бивш ВИХВП)-гр. Пловдив, с дълъг опит (25 г.) в областта на околната среда, с участия в редица обучения и опит по екология, туризъм, храни и хранене, обществени поръчки, приватизация, концесии, мениджмънт на сгради и др.
Публикувано на ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, храни. Запазване в отметки на връзката.

65 Responses to ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ

 1. Daniela каза:

  Здравейте, интересува ме как стоят нещата с документацията за вендинг автоматите.
  Имам един вендин автомат за кафе и топли напитки и два броя вендинг автомати за пакетирани храни и напитки. Имам регистрирана фирма , касови апарати всичко.Вендинг автоматите са на частни места, какви документи трябва да притежам и трябва ли да ги регистрирам БАБХ. Другия ми въпрос е ако трябва кога трябва да да подам документ за регистрация в БАБХ след като ги монтирам заредя и свържа с касов апарат, или преди това. Имам ли право да слагам Бира и Енергийни напиткки в вендинга за пакетирани храни и напитки, тъй като знам че за бирата не се изисква лиценз. Ако може ли да ми кажете колко ще струва Системата за самоконтрол на трите вендинг машини те се намират в гр, Раднево. Благодаря Ви предварително

  Харесвам

 2. Зюлбие каза:

  Здравейте имам кафемелачка от доста време нямам документ за мелачката мога ли да работя с нея в магазин за мелене на кафе от доставчика на кафето ще има сертификат за кафето за кафемелачката какво мога да направя ? Благодаря

  Харесвам

 3. Зюлбие каза:

  Здравейте,какви документи и разрешителни са необходими за магазинче за мелене на кафе и да продавам насипни ядки.Благодаря

  Харесвам

 4. Ирена Михайлова каза:

  Здравейте,

  Желая да направя сладкарско ателие. Ще правим торти с готови блатове, торти с печени блатове, дребни сладки.
  Обекта е медицински център, които никога не е бил въведен в експлоатация.
  Има всички разрешителни за такъв.
  Стените са с антибактериален латекс, пода е антибактериално, сменена е цялата ВИК система.
  Въпросите ми са следните:
  1. Каква е последователността и кои са институциите за промяна на статута на помещението?
  2. Ако помещението има скица за евакуация, замервания на осветеност и микроклимат, схема за ВИК могат ли да се ползват?
  3.В помещението необходимо ли е да има сифон (това не го срещнах в сайта за БАБХ), докато за вентилацията е указно?
  4.Тоалетната може ли да е в отделна част на сградата и да бъде за общо ползване с други наематели от сградата?
  5. В случай, че тоалетната може да е обща мястото да преобличане на персонала се обособява, като кът или трябва да е отделна стая?

  Благодаря предварително!

  Харесвам

 5. Емилия Иванова каза:

  Здравейте!
  Притежаваме къща за гости .Има кухненско помещение с няколко маси,което е на разположение на гостите.Плащаме патентен данък .Искаме да сложим в двора хладилни витрини за безалкохолни напитки и бира,но не сме наясно какви точно документи са ни необходими. Благодаря Ви предварително!

  Харесвам

 6. Владислав Върбанов каза:

  Здравейте!
  Искам да попитам какви документи са необходими за създаване на зала за тенис на маса?
  Благодаря!

  Харесвам

  • Здравейте г-н Върбанов,
   За регистрация на зала за тенис на маса е необходимо да ползвате помещение, което е с това предназначение. За да прецените Вашето помещение да ли е подходящо, изискайте от собственика удостоверението за въвеждане в експлоатация, се свржете с мен или направете консултация с общината, тъй като при тях ще регистрирате търговския обект и ще съгласувате работното време на обекта. Възможно е да изискат да смените статута, което не препоръчвам, тъй като ще Ви отнеме доста средства и време!
   В случай, че ще предлагате храни и напитки, то ще следва мястото да се регистрира и в ОДБХ, като за целта се изготвя система за самоконтрол.
   Ако обектът е заведение ще трябва да се категоризира в общината.

   Харесвам

 7. Йордан каза:

  Здравейте искам да си отворя зала с нехазатни игри и мисля че вие ще можете да ми помогнете , защото незнам към кого да се обарна . Игрите ще са джага билярд дарц тенис на маса и мисля да сложа някакви машини за кафе някакви сокове .Искам да знам какви документации и лицензи ще са ми нужни , дали ще има някакви конкретни изисквания за мястото . Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете.

  Харесвам

  • Здравейте Йордан,
   На ел. Ви поща на 10.02.2016 г. изпратих следния отговор:
   Мога да Ви консултирам и окажа съдействие и помощ за избора и подготовката на обекта, да изготвя документация за регистрация на обекта – зала за игри, автомати за храни и напитки при следните условия:
   1. помещението да е предназначено за тази дейност – при избор на помещение изисквайте от собственика да Ви представи удостоверение за въвеждане в експлоатация (наричан още разрешение за ползване или акт 16)
   2. При продажба на храни – осигуряване на условия, изготвяне на система за самоконтрол и регистрация в ОДБХ
   3. Регистрация на обекта и съгласуване на работно време.
   За да се определи вида на обекта и конкретните изисквания ще трябва да се запозная със статута на помещението, условията в него, храните, които ще се предлагат, мястото на съхранение на суровините и т.н., след което да се прецени как да се продължи.

   Харесвам

 8. Иван Христов каза:

  Здравейте. Искам да обработвам заготовки на субпродукти (само свински) като крака, уши и др. След това искам да ги продавам охладени или замразени. Какви са изискванията за това и как трябва да обособя обработката в кухнята (варене на продуктите). Освен това ще предлагам и скара. Много благодаря предварително!

  Харесвам

 9. ivann каза:

  zdraveite predlagat mi zakusvalnq pod naem koqto e blizo do u4ili6te rabote6ta moje li da mi kajete kakvi dokumenti mi trqbvat za6toto predpolagam 4e vsi4ki razre6itelni trqbva da sa na imeto na moqta firma i kolko 6te mi struva gore dolu

  Харесвам

  • Здравейте Иван,
   Всички документи трябва да са на името на Вашата фирма. Трябва да прегледам цялата документация за обекта – кога е изготвена/издадена, за какви храни е, какво е разрешено, след което да Ви кажа какво е необходимо да се направи. Освен това какво е менюто – какви храни се произвеждат и същото меню ли ще използвате, както и персонала? Запазват ли се броя на местата за сядане и колко са те? Къде се намира обекта? Тази информация ми е необходима, за да Ви изготвя ценово предложение. Може да направя оглед на обекта, преглед на документацията и ако желаете се свържете с мен за подробна консултация.
   За обекта трябва да има следната документация:
   1. за помещението – удостоверение за въвеждане в експлоатация на името на закусвалня – изискайте го от собственика на помещението и копие на скицата от проекта за обекта
   2. за дейността:
   – система за самоконтрол и НАССР система, въз основа на които се издава удостоверение за регистрация от ОДБХ
   – общината – заявление за работно време с приложени документи за фирмата и дейността
   – общината – удостоверение и табела за категория, които се получават след представяне на заявление с приложени документи
   – договори, съгласно система за самоконтрол – за хранителни отпадъци, отпадни мазнини и вредители
   Има и други документи и изисквания, които се обсъждат по време на консултацията.

   Харесвам

 10. Красимир каза:

  Здравейте г-жо Стамболова,
  бихте ли ми дали някаква информация относно отваряне на заведение тип – „кафе-сладкарница“, където ще се предлагат сладки изделия, като кексчета/мъфин/, брауни и др. Сладките ще ми ги доставят. Но там искам да приготвям сандвичи от багети, които също ще ми доставят, имам предвид багетата, а аз само ще ги „сглобявам“ с другите продукти. Също ще се приготвят плодови шейкове и фрешове на място. Конкретно на въпроса. Според описаното по-горе, какви документи ще са ми необходими от съответните институции и какъв статут трябва да има помещението? Благодаря Ви предварително! Хубав ден!

  Харесвам

  • Здравейте Красимир,
   Статутът на помещението трябва да е заведение, в случай че ще имате места за сядане. Вида на заведението ще е според написаното в удостоверението за въвеждане в експлоатация. Когато статута е различен ще трябва да смените предназначението, което става със съгласието на собственика, срок – до 6 месеца и повече, а разходите ще са за Ваша сметка или за сметка на собственика на помещението.
   При наличие на условия и оборудване, може да предлагате описаните видове изделия, в т.ч. и да приготвяте на място сандвичи, топли и студени напитки. За да направя преценка е необходимо да се запозная със скицата, която може да изискате от собственика и да ми я изпратите или да направите ръчна скица, с посочване на входове, изходи, помещения – склад, подготвителна, търговска зала, санитарен възел и др..
   Необходимата документация е следната:
   1. Система за самоконтрол и процедури по НАССР, заявление за регистрация в ОДБХ
   2. Заявление за регистрация на търговския обект и съгласуване на работно време – готов формуляр, с приложени документи – съгласно изискванията на общината
   3. Завление за категоризация на обекта – готови формуляри, с приложени документи.

   При изготвянето на документацията и подготовката на обекта ще се запознаете подробно с всички условия за дейността.

   Харесвам

 11. Нина Милова каза:

  Здравейте, първо искам да благодаря за полезната информация която давате на хората, които искат да развият някакъв собствен бизнес. Искам да помоля за информация какви документи и разрешителни ще са ми нужни за отварянето на павилион/ бутка за продажба на пилета на жар, който ще бъдат внасяни сурови от Македония. Определено място за продажбата още не сме харесали. Какъв е вашият съвет, какви документи и по какви институции ше трябва да се ходи. Благодаря предварително!

  Харесвам

  • Здравейте Нина,
   За да функционира обект: Павилион с производство на храни, са Ви необходими следните документи:
   1. система за самоконтрол и процедури, основани на принципите на НАССР система. В документацията се конкретизират всички изисквания.
   2. удостоверение за регистрация в ОДБХ на обекта
   3. съгласувано работно време – от общината.
   Тъй като ще печете Ви е необходима работеща вентилация, постоянно течаща питейна вода, канализация, достатъчно площ. Ето защо при избора на място трябва да се съобразите с условията, в и около обекта.

   Харесвам

 12. Димитров каза:

  Здравейте,
  бих искал да попитам какво е необходимо за да правя сандвичи в кафене?
  Разрешителни, проект от технолог за такъв тип дейност или.. ?
  Благодаря предварително!

  Харесвам

 13. Стефан каза:

  Здравейте ,много полезен сайт .Ето го и моя въпрос:Какви документи и стъпки са нужни за отварянето на игрална зала(билярд ,джаги,дарц,тенис на маса) и предлагане на топли и студени напитки ?Не намерих подобен коментар,затова питам. И мога ли да наема консултант и колко ще ми струват услугите му за изготвяне на всички документи и разрешителни.Смятам да наема помещение и да започна ремонтна дейност по него.Трябва ли да знам нещо специфично предварително.Благодаря предварително !

  Харесвам

  • Йордан каза:

   Аз също искам да отворя такава игрална зала и незнам към кого да се обърна , няма да правя ремонти помещението е идеално за такова предназначение. Искам само да знам какви документации ще са ми нужни и дали са нужни лицензи за тези НЕхазартни игри ?

   Харесвам

 14. Mariq каза:

  Здравейте!
  Имам магазин промишлени стоки но искам да го направя бюфет бърза закуска. Въпросат ми е трябва ли да сменя плана или само статута е достатъчно и какви документи ще са ми необходими?

  Харесвам

 15. mmi6eto каза:

  Здравейте,бихте ли ми казали как да легализирам Домашна работилница/ателие за торти т.е да ги приготвям в къщи,но законно?Благодаря!

  Харесвам

 16. Даниела Иванова каза:

  Здравейте и от мен г-жо Стамболова,
  При подаване на „Заявление за регистрация на обект за търговия със суровини и храни от животински произход и на продукти, получени от странични животински продукти, непредназначени за консумация от хора“, от Агенцията по безопасност на храните ми казаха, че ми е необходим проект от технолог. Ще помоля за повече разяснение какъв точно е този проект и към кога да се обърна за помощ.
  Благодаря предварително 🙂

  Харесвам

 17. Цветелин каза:

  Здравейте, искам да отворя машина за захарен памук, с която да обикалям градовете и сборовете,панаирите,и др. какви са условията и необходимите документи за регистрацията и озаконяването на такъв бизнес?
  Предварително Благодаря

  Харесвам

 18. Gulfie каза:

  Zdraveyte!
  4eta viprosite i otgovorite vi mnogo sa polezni.Iskam i az da popitam- ot kida da zapo4na i kakvi dokumenti 6te tryabva za razvivane na deynost-brisnar, samo za postrigvane. Imam pome6tenie 16 kv.m.6te rabotya samo 2 ili 3 4asa i to sled 174asa, ot kide da zapo4na. Blagodarya predvaritelno.

  Харесвам

  • Здравейте Гюлфие,
   Фирма „НАССР Консултинг“ ЕООД се занимава основно с консултация за обекти за храни. Но това, което Ви давам като информация е валидно за бръснарски/фризьорски салон, за който е необходимо:
   1. за помещението – статута на обекта трябва да е за фризьорски салон – в случай, че не е се сменя предназначението – това означава да има изготвен архитектурен проект за фризьорски салон – той се съгласува с контролните органи и се одобрява от общината – цената за проекта ще е според тарифата на архитекта-проектант във Вашата община – цените ще уточните с него, таксите за съгласуване и одобрение, са според тарифата на общината и институциите;

   2. за дейността
   А. нормативната уредба за дейността:
   – Закон за здравето,
   – Наредба № 15 от 21.08.1987г. за хигиенните изисквания за бръснарски, фризьорски и козметични салони (ДВ, бр.77 от 1987г.),
   – Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ, бр.57 от 2006г.);
   Б. регистрира се обекта в РЗИ (Регионална здравна инспекция) – в РЗИ проверете каква е процедурата;
   В. в общината се регистрира търговския обект и се съгласува работното му време.
   Г. за счетоводната дейност е необходимо да се консултирате със счетоводител.

   Надявам се, че получихте необходимата информация.

   Харесвам

 19. Генади каза:

  Здравейте г-жо Стамболова
  Искам да се занимавам с развъвждане и отглеждане на дребен дивеч с цел търговия
  живея в населено място къща с двор възможно ли е и как да стартирам какви са изискванията за фермата

  Харесвам

  • Здравейте Генади,
   Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни, които се предлагат на пазара, се определят като ферми и се регистрират по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Изисквания има и в Закона за животновъдството.
   Създаването на ферма е свързано с отглеждането на голям брой животни, за които е необходимо да се организира – място за фураж, място за хранене, място за животните – спане и движение, място за животински отпадъци, пречистване на отпадните води, за инвентара и др. дейности, които ще се извършват в обекта. Изискванията ще се определят и приложат при изготвянето на архитектурните проекти, според това, което ще възложите на архитекта. Вашето задание трябва да включва – вид на обекта, площ, местоположение, вид и брой на животните, извършвани дейности – само отглеждане или ще се извършва и друго (заколване, почистване и др.), начин на продажба, транспортиране, наличие на ток, вода, канализация, брой на персонала и др..
   Всяка община с наредба определя броя на животните, които могат да се отглеждат в дворните пространства в границите на населените места – има ограничения и няма да може да извършвате отглеждане на голям брой животни, с цел търговия.
   В тази връзка е необходимо да проверите какви са изискванията на Вашата община и да обсъдите с архитект всички възможни терени, които може да ползвате за тази дейност. След като уточните мястото ще трябва да извършите всичко останало – създаване на фирма, изготвяне и одобряване на архитектурен проект, регистрация в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ – бивши РИОКОЗ И ДВСК), общината и т.н.
   Консултация за създаването на ферма може да направите и със служител от областна дирекция „Земеделие“.

   Харесвам

 20. Теодор каза:

  Здравейте!
  Искам да сложа кафе автомат. Какви документи са нужни и каква регистрация трябва?

  Харесвам

 21. Димитрова каза:

  Здравейте г-жо Стамболова,
  в собственият си двор съм изградила временна постройка(6 кв.м.) за продажба на плодове и зеленчуци, издадени са ми ми съответните разрешитлни от районното кметсво.
  След като регистрирам фирма чрез която ще извършвам търговската дейност трябва ли ми разрешително от РЗИ за да извършвам дейност, при положение, че в документите за обекта е опоменато разрешението за Постройка за продажба на плодове и зеленчуци?

  Очаквам Вашият отговор за който предварително Благодаря!
  С Уважение:Димитрова

  Харесвам

  • Здравейте г-жо Димитрова,
   Разрешението е за постройката и удостоверява предназначението й за ползване. А за да извършвате продажба на храни – пресни плодове и зеленчуци, е необходимо да получите разрешение от ОДБХ (Областна дирекция по безопасност на храните). За регистрацията на обекта е необходимо:
   1. да подготвите обекта и създадете необходимите санитарно-хигиенни условия за храните и персонала;
   2. да изготвите система за самоконтрол;
   3. да внесете заявление за регистрация и такса в ОДБХ;
   4. да регистрирате обекта в общината.

   Харесвам

 22. Детски клуб каза:

  Здравейте, искам да отворя детски клуб, помещението има много добра вентилационна и климатична система, но височината е 2.80-2.90 м. , статута е на магазин. Какво може да се направи в случая?

  Харесвам

 23. Тодор Живков Станков каза:

  Здравейте, имам намерение да отглеждам гъби Кладница в Панчарево . До къщата имам навес, който ще пригодя за тази цел. Към кого да се обърна за разрешително за продан ? Преди 20 години имаше санитарен инспектор, който идва на място и от него взех такова. Тази служба се намираше на Сточна гара. Сега си нямам на идея към кого да се обърна . Благодаря !

  Харесвам

 24. Petya Ananieva каза:

  Здравейте, г-жо Стамболова!
  Изпратих Ви и-мейл със запитване, на което бих била изключително благодарна да отговорите. Надявам се да получа Вашето професионално становище.
  Хубава и успешна седмица!
  Поздрави
  П. Ананиева

  Харесвам

 25. RANGELOWA каза:

  Здравейте г-жо Стамболова.Изпратих Ви имейл с въпрос който ме вълнува.Надявам се да получа Вашето компетентно и професионално мнение.Желая успешен ден! Поздрави И.Рангелова

  Харесвам

 26. Nikolina Dimitrova каза:

  Бихте ли ми изпратили изискванията за узаконяване на производство на храна за кучета от риба. Нека да ми ги изпратите на емейла. Благодаря. niki_dimirova@gbg.bg

  Харесвам

 27. Ася Попова каза:

  Здравейте,
  много благодаря за предишния отговор.
  От няколко дена търся къде мога да прочета по въпроса -кои са разрешените дейности в помещение със статут на магазин и коя институция определя дали е необходимо смяна на предназначението. Предварително благодаря.

  Харесвам

  • Здравейте г-жо Попова,
   Промяната на предназначението и ползването на помещенията са регламентирани със Закона за устройство на територията (ЗУТ), контрол върху който се извършва от общините и Райнонните дирекции за национален и строителен контрол (РДНСК). Архитектът на общината разрешава проектирането и промяната на предназначението на даден вид обект.
   ОДБХ съгласува пректите и разрешава дейностите, които могат да се осъществяват в обектите за производство и продажба на храни.
   Според вида на обекта и дейностите, които предвиждате да се извършват, може да се прецени какви процедури е необходимо да се изпълнят, при спазване на правилата и нормативите, определени в ЗУТ и технологичните и хигиенни изискванията за съответния обект и храни.

   Харесвам

 28. Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.

  Харесвам

  • Тодорка Ковачева каза:

   Здравейте, като физическо лице регистрирах билкозаготвителен пункт и склад в съответствие със Закон за лечебните растения и наредба №5 към него. Ще водя книга за изкупени, продадени и наличност на билки. Необходимо ли е да регистрирам обектите пункт и склад и съгласно Закон за храните? Опитах да се консултирам с ОДБХ и да подам заявление за регистрация на склад, но се оказа, че само ЮЛ търговци могат да регистрират обекта. Какво трябва да направя?

   Харесвам

   • Здравейте г-жо Ковачева,
    За да извършвате търговска дейност с храни е необходимо да сте регистриран търговец, съгласно Търговски закон.

    Чл. 12, ал. 4 от Закона за храните, гласи следното:
    (4) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За извършване на регистрацията лицата по ал. 1 подават заявление по образец, в което се посочват име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта. Към заявлението се прилага и списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.

    Тъй като сте получили разрешение – позволително, съгласно Закона за лечебните растения, то може да подадете заявление до ОДБХ за вписване на обектите в списъка на обекти за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове и/или билки. Важно е преди това да се уточни каква дейност ще извършвате, след което да се прецени каква регистрация да направите.

    Харесвам

    • Тодорка Ковачева каза:

     Благодаря Ви за отговора. Бях разглеждала образците на различните заявления в страницата на БАБХ, но след вашето разяснение и след като разгледах списъка с регистрирани обекти за изкупуване на диворастящи гъби и плодове, видях че има регистрирани и обекти за билки и регистрации на физически лица. Дейността, която искам да извършвам е първичната обработка на билки – сушене, (като ги запазвам цели без наситняване), пакетиране и съответно договаряне с търговци на храни и билки за продажба. Въпросът ми е дали ще мога с договори за услуга за доставки на определени количества и сметки за изплатени суми, да се извършват продажбите, тъй като не съм ЮЛ и не мога да издавам фактури. Също така нямам регистрация в Регистър БУЛСТАТ. (Отговорник на пункта за изкупуване на билки съм аз, не съм осигурител и не намирам основанието за регистрация). Трябва ли да имам БУЛСТАТ като физическо лице? Благодаря Ви предварително!
     Хубав и успешен ден!

     Харесвам

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.