НОРМАТИВНИ АКТОВЕ


РЕГЛАМЕНТИ

1.  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 852/2004 г. на Европейския парламент от 29.04.2004 г., относно хигиена на храните

2. Регламент на Европейския парламент и Съвета 853/2004 за специфичните изисквания за хигиена на храните

3. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2073/2005 г. на Комисията от 15.11.2005 г., относно микробиологични критерии за храните  

4. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1441/2007 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2007 година за изменение на Регламент(ЕО) № 2073/2005 относно микробиологичните критерии за храните

5. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1881/2006 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните 

6. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните

7. Указания на Европейската комисия за изпълнението на някои разпоредби от Регламент (ЕО) 852/2004, относно хигиената на храните от 16.02.2009 г.

8. Указания на Европейската комисия за изпълнението на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 853/2004, относно хигиената на храните от животински произход

9. Eur-Lex – безплатен достъп до законодателството на Европейския съюз и до други достъпни за обществеността документи – Издание на български език

10. Официален вестник на Европейския съюз – законодателство – Издание на български език   

ЗАКОНИ

 1. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
 2. Закон за устройство на територията (ЗУТ) 
 3. ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ – Отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за храните
 4. ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ – ДВ, бр. 52 от 9 юни 2020 г., в сила от 09.06.2020 г.
 5. ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО 
 6. ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (В сила от 25.01.2011 г., Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г.)
 7. Устройствен правилник на българската агенция по безопасност на храните
 8. ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА – отменен
 9. ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА – в сила от 26.03.2013 г.
 10. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (в сила от 10.06.2006 г. Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г.)
 11. ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА – в сила от 01.08.1993 г.
 12. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 13. ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
 14. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ДВ, бр. 53/13.07.2012 г.
 15. ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
 16. ЗАКОН ЗА ПОЧВИТЕ
 17. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
 18. ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ (В сила от 01.01.2006 г., Обн. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г.)
 19. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
 20. Закон за тютюна и тютюневите изделия 
 21. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ (Обн. ДВ. бр.18 от 1 Март 1994г.)
 22. Закон за пчеларството
 23. Закон за местните данъци и такси
 24. Закон за измерванията
 25. Кодекс на труда
 26. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 27. Закон за административните нарушения и наказания
 28. Закон за администрацията
 29. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
 30. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (загл. изм. – дв, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)
 31. ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ (Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г.)

НАРЕДБИ

 1. НАРЕДБА № 7 ОТ 25.05.1992 Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА  ЗДРАВНА ЗАЩИТА НА СЕЛИЩНАТА СРЕДА (Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 46 от 4.06.1992 г., бр. 20 от 5.03.1999 г.)     –  Изменение на хигиенно-защитни зони  – НАРЕДБАТА Е ОТМЕНЕНА С ДВ. БР. 38/17.05.2011 г.
 2. НАРЕДБА № 5 ОТ 25 МАЙ 2006 Г. ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ (В сила от 01.09.2006 г. Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г.)НАРЕДБАТА Е ОТМЕНЕНА С ДВ. БР. 10/05.02.2016 г.
 3. НАРЕДБА № 1 ОТ 26 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ – В сила от 05.02.2016 г., изд. от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните – Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г. – ОТМЕНЕНА
 4. НАРЕДБА № 14 ОТ 9.12.2021 Г.ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ – в сила от 30.12.2021г. – ДВ, бр.106/15.12.2021 г.
 5. Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (загл. изм. – дв, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)
 6. НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БЪРЗО ЗАМРАЗЕНИТЕ ХРАНИ (Обн.: ДВ, бр. 114 от 6 декември 2002 г.; в сила една година след 6 декември 2002 г.; Постановление № 273 на Министерския съвет от 2002 г.)
 7. НАРЕДБА № 31/29.07.2004 Г.ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАМЪРСИТЕЛИ В ХРАНИТЕ (ДВ, бр.88/2004 г.)   
 8. НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ (Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите, Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.86 от 3 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г.)
 9. Наредба № 3 от 4 юни 2007 г. за специфичните изисквания  към материалите и предметите, различни от пластмаса, предназначени за контакт с храни – Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г..
 10. НАРЕДБА № 22 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ХРАНИ (ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, Обн. ДВ. бр.93 от 21 Октомври 2003г.)
 11. НАРЕДБА № 25 ОТ 6 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ (Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.48 от 15 Юни 2007г.) 
 12. Наредба № 11 от 27 февруари 2003 г. за изискванията при издаване на ветеринарномедицински документи за живи животни, суровини и продукти от животински произход
 13. НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ (В сила от 29.07.2001 г. Обн. ДВ. бр.62 от 28 Юли 2000г., посл. изм. ДВ. бр.20 от 7 Март 2006г.) – Отменена
 14. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните – ДВ, бр. 102 от 12 декември 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.
 15. НАРЕДБА № 23 ОТ 17 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ХРАНИТЕ (В сила от 13.06.2002 г. Обн. ДВ. бр.53 от 12 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г.) – НАРЕДБАТА Е ОТМЕНЕНА С ДВ. БР. 106/23.12.2014 г.
 16. НАРЕДБА № 32 ОТ 23 МАРТ 2006 Г. ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА МЕСО И ЧЕРЕН ДРОБ ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г. – ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 60 ОТ 2010 Г.)
 17. НАРЕДБА № 8 ОТ 16 АПРИЛ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ, изд. от МЗ, Обн. ДВ. бр.44 от 29 Април 2002г. – Отменена
 18. Наредба № 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните – ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., в сила от 13.02.2015 г.
 19. НАРЕДБА № 47 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ (В сила от 01.08.2005 г., обн. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2005г.); – ОТМЕНЕНА
 20. Наредба за хранителните добавки – обн. ДВ. бр.106 от 15 декември 2021г., в сила от 30.12.2021г.
 21. НАРЕДБА № 4 ОТ 21 ЮНИ 2000 Г. ЗА СЪОБЩАВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ВЗРИВ ОТ ХРАНИТЕЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ (Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 54 от 4 юли 2000 г.);
 22. НАРЕДБА № 4 ОТ 25.06.1999 Г. ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОПАСНИ СТОКИ (Издадена от министъра на търговията и туризма, обн., ДВ, бр. 60 от 2.07.1999 г., в сила от 2.07.1999 г. кн. 8/99 г., стр. 636 т. 8, р. 2, № 106ж);
 23. НАРЕДБА № 9 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ВЗРИВ ОТ ХРАНИТЕЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНОТО ПРОУЧВАНЕ (Изд. от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011г.);
 24. НАРЕДБА № 24 ОТ 20.10.2003 Г. ЗА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИСКОТЕКИТЕ (Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 95 от 28.10.2003 г.);
 25. НАРЕДБА ЗА СТОКИТЕ, ИМИТИРАЩИ ХРАНИ (В сила от 10.06.2006 г. Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2006г.;
 26. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И В СГРАДИТЕ С ОБОСОБЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (Приета с ПМС № 264 от 09.11.2010 г., Обн. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г.)
 27. Отговори на най-често задаваните въпроси относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето
 28. НАРЕДБА № 37 ОТ 21 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ – обн. ДВ, бр. 63/07.08.2009 г.
 29. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ – Приета с ПМС № 91 от 12.05.2010 г., oбн. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2011г.
 30. НАРЕДБА № 6 ОТ 10 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ в сила от 15.09.2011 г., Издадена от Министерството на здравеопазванетоОбн.-ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г
 31. НАРЕДБА № 9 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (ЗАГЛ. ДОП. – ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 85 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г.) – В сила от 20.10.2011 г., Издадена от Министерството на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г.

Тази наредба отменя Наредба № 53 от 1979г. за медицинските прегледи на постъпващите и работещите в хранителните, комуналните обекти и здравните заведения. Здравните книжки са в нов формат: – Отпадат заверките от кожен лекар, изследванията “Васерман” и “рентген”; – Въвежда се изследване за чревни паразити и разширено изследване за чревно бацилоносителство; – Заверка на ЛЗК от здравните органи. ОТПАДА заверката на здравната книжка от РЗИ! Заверка само при личен лекар!

От 01.01.2014 г. отново се въвежда регистриране на здравните книжки – извършва се в РЗИ.

32. НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО (приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., oбн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г.)

С ПМС № 10 от 20.01.2011 г. се отменя Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. за приемане на наредби по прилагането на Кодекса на труда от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 1987 г.; изм., бр. 38 от 1990 г.).

33. Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации – ОТМЕНЕНА!

НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

34.НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ, ОТКАЗ, ПОНИЖАВАНЕ, СПИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА -Приета с ПМС № 217 от 17.08.2015 г., Обн. ДВ. бр.65 от 25 Август 2015г. – Отменена

Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости – ДВ, бр. 59 от 03.07.2020 г. – в сила от 03.07.2020 г.

35. НАРЕДБА № 1 ОТ 29 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХИЖИ, ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ, ТУРИСТИЧЕСКИТЕ СПАЛНИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ ТЯХ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ, ОТКАЗ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПОНИЖАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ИМ КАТЕГОРИЯ – ДВ, бр. 37 от 22 Май 2015г.

36. НАРЕДБА № 3 ОТ 14.06.1999 Г. ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ (издадена от министъра на търговията и туризма, обн., ДВ, бр. 56 от 22.06.1999 г., в сила от 3.07.1999 г. кн. 7/99 г., стр. 286 т. 8, р. 2, № 106г.)

37. Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност (обн., ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Отменена

38. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА, ПОКРИВАЩА ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА (Приета с ПМС № 247 от 1.11.2002 г., обн., ДВ, бр. 106 от 12.11.2002 г., в сила от 1.01.2003 г. – Отменена

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА“, приета с ПМС № 306 от 21.12.2013 г., обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г.

39. Наредба № 11 от 25 февруари 2002 г. за качеството на водите за къпане – издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн. ДВ. бр.25 от 8 Март 2002г.,

40.ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЗАКОННОСТ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

41. НАРЕДБА № Із-2377 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ  – Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството – oбн. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 2011г. – Отменена

42. НАРЕДБА № Н-3 ОТ 28 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВЕДОМСТВА И НАУЧНИ ИНСТИТУТИ С БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ И ВОДОПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ ОКАЗВА ЗНАЧИМО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ – в сила от 03.01.2012 г., изд. от Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ. бр.1/03.01.2012 г.

43. ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИГРАЛНИТЕ ЗАЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИДА НА ПОМЕЩЕНИЯТА ИЛИ СГРАДАТА, МИНИМАЛНАТА ПЛОЩ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА И НЕОБХОДИМОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ – В сила от 01.02.2013 г., Обн. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2013г.

 ТАРИФИ 

      1. ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕприета с ПМС № 375/30.12.2011 г., oбн. ДВ. бр.1/03.012012 г.

      2. ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма (приета с ПМС № 220 от 25.09.2002 г., обн., ДВ, бр. 93 от 1.10.2002 г., в сила от 1.10.2002 г.) – Отменена

      3. ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ЗАГЛ. ДОП. – ДВ, БР. 38/2011 Г.) – в сила от 16.10.2007 г., приета с ПМС № 242/08.10.2007 г., обн. ДВ. бр.83/16.10.2007 г.

  4. ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  – в сила от 20.05.2011 г., приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г. – обн. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.

     5. ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ПРАВОТО НА ВОДОПОЛЗВАНЕ И/ИЛИ РАЗРЕШЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ (обн. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000г., изм. ДВ. бр.97 от 13 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2004г., отм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.)

     6. ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ И ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ – в сила от 01.01.2012 г. , приета с ПМС № 177 от 24.06.2011 г. (Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.)

     

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.